Trang Học Tập Đọc vị


[section label=”Tieu De” bg=”125″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.703)” bg_pos=”17% 37%” dark=”true” padding=”0px” height=”500px”] [gap] [row label=”Logo” h_align=”center”] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”38″ width=”66″] [/col] [/row] [row label=”Trang hoc tap” h_align=”center”] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”6px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(252, 200, 42)” border=”6px3 0px 0px 0px”] [ux_text font_size=”1.25″ line_height=”2″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TRANG HỌC TẬP

[/ux_text] [/col] [/row] [row label=”DocviBatKyAi” h_align=”center”] [col label=”DocViBatKyAi” span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”2.3″ font_size__sm=”1.45″ line_height=”2.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(209, 9, 48)”]

ĐỌC VỊ BẤT KỲ AI

[/ux_text] [ux_text font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(252, 200, 42)”]

KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG TRONG BẠN

[/ux_text] [ux_text font_size__sm=”0.75″ text_align=”center”]

Thấu hiểu chính mình – Định hướng cuộc đời
Chọn đúng bạn, đúng người yêu, đúng sếp

[/ux_text] [/col] [/row] [row label=”Hinh team” h_align=”center”] [col span__sm=”12″ padding=”0px 84px 0px 0px” margin=”10px 8px -100px 3px”] [gap height=”60px”] [/col] [/row] [/section] [section label=”16 buoi” bg=”125″ bg_color=”rgb(31, 6, 61)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.849)” dark=”true” padding=”0px”] [row width=”custom” custom_width=”1000px” h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ padding=”43px 0px 0px 0px” margin=”-13px 0px -16px 0px” align=”center”] [ux_text font_size=”2.7″ line_height=”2.4″ text_align=”center”]

16 BUỔI

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.95″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 199, 39)”]

BỘ 6 CÔNG CỤ TUYỆT CHIÊU

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.4″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center”]

Để bạn có thể khám phá bản thân &
đọc vị những người xung quanh

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″ text_align=”center”] [/ux_text] [/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 30px 0px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(21, 6, 61)” border=”2px0 0px 0px 0px”] [ux_image_box img=”180″ image_width=”61″ image_overlay=”rgba(253, 227, 44, 0.616)” image_hover=”overlay-add” link=”#chuanbi” text_size=”large”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 199, 39)”]

CHUẨN BỊ

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 30px 0px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(21, 6, 61)” border=”2px0 0px 0px 0px”] [ux_image_box img=”182″ image_width=”78″ image_overlay=”rgba(253, 227, 44, 0.616)” image_hover=”overlay-add” link=”#tkb” text_size=”large”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 199, 39)”]

THỜI KHOÁ BIỂU

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 30px 0px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(21, 6, 61)” border=”2px0 0px 0px 0px”] [ux_image_box img=”183″ image_width=”49″ image_overlay=”rgba(253, 227, 44, 0.616)” image_hover=”overlay-add” link=”#chuanbi” text_size=”large”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 199, 39)”]

HỎI ĐÁP

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 30px 0px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(21, 6, 61)” border=”0px2 0px 0px 0px”] [ux_image_box img=”184″ image_width=”63″ image_overlay=”rgba(253, 227, 44, 0.616)” image_hover=”overlay-add” link=”https://gnh.vn/dv1-DangKyTPT” text_size=”large”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 199, 39)”]

ĐĂNG KÝ TPT

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [gap height=”50px”] [/section] [section label=”Luu Y truoc buoi hoc” bg=”125″ bg_color=”rgb(31, 6, 61)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.843)” padding=”0px”] [row label=”Luu y truoc khoa hoc” width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”0px 0px 6px 0px”] [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”9px 0px -57px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [scroll_to title=”Luu y truoc buoi hoc” link=”#chuanbi”] [ux_text font_size=”1.8″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

LƯU Ý TRƯỚC BUỔI HỌC

CHUẨN BỊ CHO KHOÁ HỌC

[/ux_text] [/col] [/row] [gap height=”32px”] [row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image_box img=”309″ image_width=”40″ image_overlay=”rgba(255, 199, 39, 0.401)” image_hover=”overlay-add”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Hướng Dẫn ZOOM & MEET

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image_box img=”313″ image_width=”40″ image_overlay=”rgba(255, 199, 39, 0.436)” image_hover=”overlay-add” link=”https://s.ladicdn.com/5e8449c2481e7d0f79868b5d/hd_breakoutrooms-20220215070352.pdf”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Hướng Dẫn BREAKROOM

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image_box img=”308″ image_width=”43″ image_overlay=”rgba(255, 199, 39, 0.436)” image_hover=”overlay-add” link=”https://gnh.vn/dv1-HDHocHieuQua”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Hướng Dẫn HỌC HIỆU QUẢ

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image_box img=”310″ image_width=”40″ image_overlay=”rgba(255, 199, 39, 0.401)” image_hover=”overlay-add” link=”https://gnh.vn/dv1-DanhSachThon”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

DANH SÁCH THÔN

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image_box img=”311″ image_width=”36″ image_overlay=”rgba(255, 199, 39, 0.436)” image_hover=”overlay-add” link=”https://gnh.vn/dv1-DanhSachTPT”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

DANH SÁCH TRƯỞNG THÔN

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image_box img=”312″ image_width=”41″ image_overlay=”rgba(255, 199, 39, 0.436)” image_hover=”overlay-add” link=”https://gnh.vn/dv1-DanhSachBTC”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”Tuong Tac Trong Khoa Hoc” bg=”125″ bg_color=”rgb(31, 6, 61)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.837)” padding=”0px”] [row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”-15px 0px -36px 0px” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [row_inner width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”center”] [col_inner span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”38px 0px 0px 0px” margin=”-2px 0px -9px 0px” animate=”fadeInLeft”] [ux_text font_size=”1.3″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

TƯƠNG TÁC TRONG KHOÁ HỌC

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle”] [col span__sm=”5″ span__md=”12″ margin=”5px 0px 0px 0px” align=”center” bg_radius=”13″ animate=”fadeInLeft”] [button text=”Thông báo” color=”white” size=”larger” radius=”10″ link=”https://gnh.vn/dv1-ThongBao”] [button text=”Kỷ Luật” color=”white” size=”larger” radius=”10″ link=”https://gnh.vn/dv1-DSKyLuat”] [button text=”Hỗ trợ học viên” color=”white” size=”larger” radius=”10″ link=”https://gnh.vn/dv1-HoTroHV”] [button text=”Hồ sơ ứng tuyển” color=”white” size=”larger” radius=”10″ link=”https://gnh.vn/dv1-HoSoCoaching”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Thời khoá biểu” bg=”125″ bg_color=”rgb(31, 6, 61)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.843)” padding=”11px”] [row] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”12px 0px -44px 0px”] [ux_text font_size=”2″ line_height=”2.7″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 199, 39)”]

THỜI KHOÁ BIỂU

[/ux_text] [scroll_to link=”#tkb”] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″ margin=”-19px 0px -46px 0px”] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

LỊCH HỌC: Thứ 2, 3, 5, 6 – Từ 5:00 – 7:00 AM

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”BUỔI HỌC” bg=”125″ bg_color=”rgb(251, 244, 210)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.831)” dark=”true” padding=”0px”] [gap height=”50px”] [row label=”Buoi 1″ col_bg=”rgb(255, 247, 219)” col_bg_radius=”18″ h_align=”center” padding=”27px 21px 0px 0px”] [col span=”10″ span__sm=”11″ span__md=”7″ align=”left”] [row_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Buổi 1 | Thứ 2 | Ngày 21.02.2022

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

[/ux_text] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″] [button text=”Slide Bài Giảng” color=”success” style=”outline” radius=”99″ expand=”true”] [button text=”Bài tập” color=”success” style=”outline” radius=”99″ expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row label=”Buoi 2″ col_bg=”rgb(255, 255, 255)” col_bg_radius=”18″ h_align=”center” padding=”27px 21px 0px 0px”] [col span=”10″ span__sm=”11″ span__md=”7″ align=”left”] [row_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Buổi 2 | Thứ 2 | Ngày 21.02.2022

NĂNG LƯỢNG CÁC CON SỐ

[/ux_text] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″] [button text=”Slide Bài Giảng” color=”success” style=”outline” radius=”99″ expand=”true”] [button text=”Bài tập” color=”success” style=”outline” radius=”99″ expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row label=”Buoi 3″ col_bg=”rgb(255, 247, 219)” col_bg_radius=”18″ h_align=”center” padding=”27px 21px 0px 0px”] [col span=”10″ span__sm=”11″ span__md=”7″ align=”left”] [row_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Buổi 1 | Thứ 2 | Ngày 21.02.2022

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

[/ux_text] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″] [button text=”Slide Bài Giảng” color=”success” style=”outline” radius=”99″ expand=”true”] [button text=”Bài tập” color=”success” style=”outline” radius=”99″ expand=”true”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]