CKDVK2 - Buổi 02 THẦN SỐ HỌC - CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

BÀI TẬP BUỔI 02: THẦN SỐ HỌC - CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

Hướng dẫn: Xem video Rèn luyện Quan sát - Phân tích - Đúc Kết & Nghi ngờ chính mình để làm bài tập:
1. Rèn luyện QS-PT-ĐK: https://www.youtube.com/watch?v=HqltwfG2WuE
2. Nghi ngờ chính mình: https://www.youtube.com/watch?v=HeXcY9pgItU

Deadline nộp bài tập vào lúc 15h00 thứ 7 ngày 05/11/2022

CHĂM SÓC ĐỆ NHỊ THÂN